Laulukonkursi "EESTI LAUL 2024" reglement

Eesti Laul 2024
Eesti Laul 2024 Autor/allikas: ERR

KINNITATUD
Eesti Rahvusringhäälingu
juhatuse 12.09.2023
otsusega nr 4.1.

1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement (edaspidi - reglement) sätestab Eesti Rahvusringhäälingu poolt välja kuulutatava laulukonkursi "EESTI LAUL 2024" (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimuvad eelvoor, üks poolfinaal (20.01.2024) ning finaal (17.02.2024).

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERR-i kontaktid: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 7. korrus, tuba 7113; e-post: [email protected].

1.5 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt kehtestatud Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega "Rules of the 68th Eurovision Song Contest" ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks.

1.6 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad enda isikuandmete töötlemisega reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras.

1.7 Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad ERR-i territooriumil ja muudes konkursiga seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidama ERR-i poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest.

2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Konkursile esitatud võistluslaul (edaspidi - laul) peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1 laulu esituse kestus on kuni 3:00 (kolm) minutit;

2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;

2.1.3 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) autor(id) kui laulu üleandmisel;

2.1.4 laulu sõnad ega muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) enne 08.12.2023 kell 21:00. Eelvoorust poolfinaali ja otse finaali pääsenud laulud avalikustab ERR, kui ERR ei ole otsustanud teisiti;

2.1.5 laul ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada konkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele:

2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 isikut;

2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) kui laulu üleandmisel;

2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 06.05.2008;

2.2.4 laulu esitajaks ei või olla isik, kes samal aastal esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele;

2.2.5. laulu esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada konkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad osaleda autorid, autorite kollektiivid (edaspidi - autor, autorid), kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes (edaspidi - residendid) või mitteresidendid punktis 3.2. sätestatud erisusega. Kõik autorid peavad vajadusel tõendama oma autorlust.

3.2 Laulul ei tohi olla mitteresidendist autoreid arvuliselt rohkem, kui Eesti Vabariigi kodanikest ja/või residendist autoreid kokku. ERR-il on õigus teha käesolevas punktis sätestatu osas erandeid.

3.3 Laulu esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid.

3.4 Üks muusika ja/või sõnade autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 5 (viie) lauluga.

3.5 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 5 (viis) laulu.

3.6 Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu (osalustasu summas sisaldub käibemaks). Osalustasu suurus sõltub laulu esitamise tähtajast:

3.6.1 15.09.23 - 21.10.23 (kell 11:59) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 50€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 100€;

3.6.2 21.10.23 kell (12:00) – 23.10.23 (kell 12:00) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 100€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 200€.

3.7 Osalustasu tuleb tasuda ERR-i kontole pangalingi kaudu. Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja ning pealkiri. Kui autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata.

3.8 Iga poolfinaali ja otse finaali pääsenud laulu kollektiiv määrab enda seast ühe (1) volitatud esindaja, kes on laulu kollektiivi (muusika ja sõnade autorid, esitajad, fonogrammitootja) liikmete poolt volitatud sõlmima korraldajaga punktis 8 nimetatud lepingu ning kellega korraldaja suhtleb. Esindaja vastutab lauluga seonduvate küsimuste eest ning on kohustatud osalema lavashow koosolekul.

4. Laulu üleandmine

4.1 Laulu esitamise tähtaeg konkursile on 15.09.2023 – 23.10.2023 kell 12:00. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERRi veebikeskkonda eestilaul.ee.
4.2 Konkursil osalemiseks tuleb esitada ja üleslaadida:

4.2.1 laulu WAV-formaadis fonogramm;

4.2.2  laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde) täisversioon, nagu kõlab esituses, koos kõikide korduste ja refräänidega doc-failina;

4.2.3 laulu esitaja(te) lühibiograafia pdf-failina;

4.2.4 esitaja(te) promofotod (3-5 tk);

4.3 Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5. Eelvoor

5.1 Reglemendile vastavate laulude hulgast valib eelvooru žürii konkursile kokku 20 laulu: 15 (viisteist) poolfinaali ja 5 (viis) otse finaali. Eelvooru žürii hindab laule pimesi (st neile pole teada laulude autorid ja esitajad). Eelvooru žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5.2 Eelvooru žürii valib poolfinaali pääsevatele lauludele ja otse finaali pääsevatele lauludele lisaks 2 (kaks) nö varulaulu: seda juhtudeks, kui mõni poolfinaali valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada. Kui mõni otse finaali valitud lauludest tuleb asendada, siis asendatakse see poolfinaali tulemusena esimesena finaalist välja jäänud lauluga.

5.3 Poolfinaali ja otse finaali pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse (ERR-i programmides, kodulehtedel, sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 08.11.2023. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.4 Poolfinaali ja otse finaali pääsenud laulu fonogrammis (masteris) võib teha enne 03.12.2023 kell 23:59 muudatusi mixis ja produktsioonis. Muuta ei tohi laulu tempot, helistikku, vormi. Hilisemaid muudatusi ei ole ERR kohustatud arvestama.

5.5 Poolfinaali ja otse finaali valitud laulude esmaesitlus toimub hiljemalt 08.12.2023, kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

5.6 Poolfinaali ja otse finaali valitud lauludele tuleb laulu kollektiivil teha muusikavideo ning see üle anda ERR-le hiljemalt 04.12.2023.

5.7 Laule, mis ei osutunud valituks poolfinaali või otse finaali, on ERR-il õigus üldsusele suunata vastavalt kandideerimisel antud loa alusel ERR-i programmides (televisioon, raadiod, Jupiter) ning Eesti Laulu kodulehel.

5.8 Eelvooru žürii koosneb vähemalt 35 (kolmekümne viiest) liikmest, kelleks on tunnustatud professionaalsed muusikud, interpreetidid, heliloojad, lauljad, produtsendid aga ka muusikaajakirjanikud, DJ -d, õppejõud ning tavalised eri vanuses inimesed, kes on muusika kuulajad ja kelle jaoks muusikat kirjutatakse.

6. Poolfinaalide ja finaali ettevalmistamine

6.1 Poolfinaalis ja otse finaalis võistleva laulu kollektiiv peab ERR-ile saatama laulu eraldi audio read (stemid) hiljemalt 15.12.2023, mille tehnilised nõuded on kirjeldatud lisas nr 1.

6.2 Tingimused instrumentaalfonogrammile, mida kasutatakse poolfinaalis ja finaalis:

6.2.1 instrumentaalfonogrammil on lubatud kasutada taustavokaale (harmoonia hääli);

6.2.2 instrumentaalfonogrammil pole lubatud kasutada Lead vokaali (soolo-/meloodiahäält) ja Lead Dub'e (soolo-/meloodiahääle dubleeringut);

6.2.3 mõlemad (Lead voc ja Lead dub - soolohääl ja dubleering) tuleb esitada elavas esituses (lives);

6.2.4 kui kasutatakse instrumentaalfonogrammil taustavokaale, siis võib neid ka elavas esituses (lives) dubleerida.

6.3 Poolfinaali ja finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 08.11.2023 - 17.02.2024 kättesaadavad esinemisteks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja konkursiga seotud promoüritustel ja -kampaaniates. Superfinalistidel on kohustus esineda aprillis-mais 2024 "Eesti Laulu" eriüritus(t)el. Täpse kuupäeva ja esinemiskoha otsustab ERR hiljemalt 01.03.2024.

6.4 Ajavahemikus 28.11.2023 kuni 26.01.2024 toimuvad esitajate ja autoritega poolfinaali ja finaali koosolekud, postkaartide salvestused, proovid ja intervjuud jm järgmistel tingimustel:

6.4.1 esitajate postkaardi salvestused toimuva telemajas 16.12.2023 ja 17.12.2023;

6.4.2 laulu proovi toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;

6.4.3 laulu solist(id) ja autor(id) peavad olema samad kui punktides 4.2.1. ja 6.1 nimetatud fonogrammidel, v.a juhul, kui ERRiga on mõjuval põhjusel saavutatud teistsugune kokkulepe;

6.4.4 lõplik otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas on ERR-il;

6.4.5 punktis 3.8 nimetatud isik tagab esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovides ja otse-saadetes;

6.4.6 autorid ja esitajad või nende esindajad peavad osalema novembris 2023-veebruaris 2024 toimuvatel infokoosolekutel ja live-show koosolekutel.

6.5 Poolfinaali ja otse finaali valitud laulude lõplik lavashow kontseptsioon ja one-shot video tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 15.12.2023.

6.6 Kui esitaja(te) osalemine laulu poolfinaalis või finaalis on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR poolfinaali või finaali laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel teha mööndusi (k.a. kasutada täisfonogrammi).

6.7 Laulude tutvustamine:

6.7.1 Alates punktis 4.2 nimetatud materjalide esitamisest ERR-ile kuni konkursi lõpuni, on ERR-il õigus laule, esitusi, fonogramme, muusikavideoid ning muid materjale igal moel konkursi kontekstis kasutada (sh konkursiga seotud promoüritustel ja kampaaniates). ERR-il on õigus sel eesmärgil anda all-litsentsi kolmandatele isikutele.

6.7.2 Alates 08.12.2023 kell 21:00 võivad autorid ja esitajad laule üldsusele suunata ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata (va. kasutada andmiseks kolmandate isikute, nende kaupade ja/või teenuste reklaamiks), juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6.7.3 Reglemendi punkti 2.1.4. rikkumise korral on ERR-il õigus arvata laul poolfinaali või finaali laulude hulgast välja ja/või nõuda laulu autor(ite)lt leppetrahvi summas 2000 (kaks tuhat) eurot.

7. Poolfinaalide ja finaali läbiviimine

7.1 Poolfinaalis ja finaalis esitatakse laulud otse-eetris elavas esituses taustafonogrammi saatel.

7.2 Poolfinaalis võistleb 15 (viisteist) laulu. Poolfinaalist valitakse finaali 5 (viis) laulu. Eelvoorust pääseb otse finaali 5 (viis) laulu, mida tutvustatakse poolfinaalis. Finaalis võistleb 10 (kümme) laulu.

7.3 Poolfinaalis ja finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

7.4 Poolfinaalist finaali pääsevad laulud selgitatakse välja 20.01.2023 toimuva otsesaate käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus televaatajate telefonihääletuse teel. Kui ERR nii otsustab, kasutatakse esimeses voorus tulemuse selgitamisel ka internetikeskkondade kasutajastatistikat.

7.5 Finaali võidulaul, mis esindab Eestit 68. Eurovisiooni lauluvõistlusel, valitakse välja 17.02.2023 toimuva otsesaate käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus (superfinaalis) televaatajate telefonihääletuse teel.

7.6 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse poolfinaalist finaali pääsevad laulud või finaali võidulaul välja üksnes žürii poolt hääletuse teel.

7.7 Poolfinaali žürii koosneb vähemalt 35 (kolmekümne viiest) liikmest, kelleks on nii tunnustatud professionaalsed muusikud, interpreedid, heliloojad, lauljad, produtsendid aga ka muusikaajakirjanikud, DJ -d, õppejõud ning tavalisted eri vanuses inimesed, kes on muusika kuulajad ja kelle jaoks muusikat kirjutatakse.

7.8. Finaali žürii koosneb vähemalt 7 (seitsmest) liikmest, kelleks on rahvusvahelised muusika asjatundjad, kellel aktiivne kokkupuude popmuusika loomise, välja andmise või õpetamisega. 

8. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

8.1 Poolfinaali ja otse finaali valitud laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 08.12.2023 - 17.02.2024 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused seoses laulude osalemisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega. Lepingus sätestatakse ka laulude, nende esituste ja salvestistega seotud intellektuaalomandi õiguste kasutamine.

8.2 Punktis 8.1 nimetatud lepingu sõlmib ERR-iga laulu kollektiivi liikmete poolt volitatud isik. Selleks allkirjastab (digitaalselt või paberil) iga laulu kollektiivi liige (muusika ja sõnade autor(id), esitaja(d), fonogrammitootja) ERR-i poolt ette antud vormis volituse, millega volitab volitatud isikut enda eest allkirjastama punktis 8.1 nimetatud lepingut.

8.3 Kõik laulu kollektiivi liikmete poolt allkirjastatud volitused esitatakse ERR-ile koos punktis 5.5 nimetatud laulu muusikavideoga hiljemalt 04.12.2023 .

8.4 Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon, saab ERR sõlmitava lepinguga autorilt, esitajalt ja fonogrammitootjalt õigused ulatuses, millises ERR ei saa neid kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepinguga. Kollektiivse esindamise organisatsiooni Eesti Autorite Ühing kuuluvad autorid peavad hiljemalt laulu esitamisel konkursile registreerima laulu kollektiivse esindamise organisatsioonis.

8.5. ERR-il on õigus arvata laul konkursil võistlevate laulude hulgast välja kui mõni lauluga seotud autor, esitaja või fonogrammitootja või nende esindaja rikub käesolevat reglementi või punktis 8.1 nimetatud lepingut.

9. Preemiad ja tasud

9.1 Finaalis esitatud laulude autoritele makstakse Eesti Autorite Ühingu poolt netosummas preemiat järgmiselt:

9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le 5000 eurot;

9.1.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu autori(te)le 2500 eurot;

9.1.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu autori(te)le 1000 eurot;

9.1.4 finaalis neljandale kuni kuuendale kohale tulnud laulu autori(te)le laulu kohta 500 eurot;

9.1.5 preemiasumma jaotatakse vastava laulu autorite vahel võrdselt ja kantakse Eesti Autorite Ühingu poolt autorite isiklikule pangakontole 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.2 Esitajatele, kes esitasid laule poolfinaalis või finaalis, makstakse tasu järgmiselt:

9.2.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.2.4 poolfinaalis mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu solisti(de)le – 100 eurot esitajatasu igale esitajale iga laulu kohta, mille maksab välja ERR;

9.2.5 poolfinaalis mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu taustaesitaja(te)le – 50 eurot esitajatasu igale esitajale iga laulu kohta, mille maksab välja ERR.

9.3 Eesti Esitajate Liidu stipendiumite väljamaksmisel järgitakse stipendiumite maksmise alustes ja korras toodud tingimusi.

9.4 ERR-i poolt makstava tasu maksmise eelduseks on, et makse teostamiseks vajalikud andmed on ERR-ile esitatud hiljemalt 17.02.2024. Tasu kantakse esitaja pangakontole 30 päeva jooksul pärast finaali. Tasust peetakse kinni seaduses sätestatud maksud ja maksed. Kui tasu väljamaksmiseks vajalikke andmeid ei esitata nimetatud tähtpäevaks, on ERR-il õigus jätta tasu välja maksmata.

9.5 Kui esitaja osaleb konkursil füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu, on tasu väljamaksmise lisatingimuseks tasu kohta ERR-ile arve esitamine. Kui esitaja, kes osaleb konkursil FIE-na või äriühingu kaudu, on ka registreeritud käibemaksukohustuslane, lisandub tasule käibemaks. Kui arvet ei ole ERR-ile esitatud hiljemalt 29.02.2024, on ERR-il õigus jätta tasu välja maksmata.

9.6 Finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale makstakse tasu summas 3000 eurot, mille maksab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing.

9.7 Tasu laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamise eest käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel sisaldub punktides 9.1, 9.2 ning 9.6 nimetatud tasus.

9.8 ERR ei hüvita autoritele ega esitajatele konkursil ja/või 68. Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (nt transpordi ja parkimisega seotud kulud), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 8.1. sõlmitavas lepingus ettenähtud juhtudel.

10. Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel

10.1 Võidulaulu osalemine Eurovisiooni lauluvõistlusel toimub vähemalt alljärgnevatel tingimustel:

10.1.1 laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustus anda punktis 9 nimetatud tasu eest ERR-ile luba (all-litsentsi andmise õigusega) laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti vajadusel laulust singelplaadi tootmiseks;

10.1.2 ERR-ile jääb otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas Eurovisiooni lauluvõistlusel. Eesti delegatsiooni koosseisus Eurovisiooni lauluvõistlusel on ERR-i poolt määratud režissöör, kes vastutab Eurovisioonil laulu lavalise esituse ja tehniliste lahenduste eest;

10.1.3 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ette nähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused;

10.1.4 ERR-i õigus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i delegatsiooni koosseisus kuni 3 (kolme) nädala jooksul 68. Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajal selle poolfinaalis, kvalifitseerumise korral finaalis ning kaasnevatel üritustel;

10.1.5 ERR-i kohustus kanda punktis 10.1.4 nimetatud isiku(te) Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;

10.1.6 ERR-i ja laulu autori(te), esitaja(te), fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks;

10.1.7 ERR-i rahaline panus võidulaulu lavalise esituse teostamisse (sh režissööri kulud) on 5000 (viis tuhat) eurot (millele lisandub KM).

10.1.8 punktis 10.1.4 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse toimumiskohas ja muudes sellega seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidada korraldaja poolt osalejate ohutuse ja tervise kaitse tagamiseks kehtestatud eeskirjadest ning Eurovisiooni lauluvõistluse kui mittepoliitilise ürituse väärtuspõhimõtetest.

11. Isikuandmete töötlemise tingimused

11.1 ERR kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid, mis on nimetatud reglemendi punktides 4 ja 6 või toodud punktis 8 nimetatud lepingutes ning vajadusel terviseandmeid) mis on vajalikud reglemendi punktides 1.7 ja 10.1.8 nimetatud eeskirjade täitmise tagamiseks.

11.2 Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil, võidulaulu puhul osalemiseks Eurovisiooni lauluvõistlusel, konkursil osalejatega sõlmitud lepingute täitmiseks, samuti konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalevate isikute tervise kaitseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt autoriõiguse seadusele,.

11.3 Isikuandmete töötlejaks on ERR, asukohaga F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn, tel 628 4100, e-post [email protected].

11.4 Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi ja isiku kujutis, samuti andmeid lühibiograafiast. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks, konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalevate isikute tervise kaitseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest.

11.5 Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ERR-i käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta.

 12. Lõppsätted

12.1 Konkurss loetakse välja kuulutatuks 15.09.2023, reglement konkursi tingimustega avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

12.2 Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite "Rules of the 68th Eurovision Song Contest" ja neile lisatud materjalidega ning laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitavate lepingute projektidega on puudutatud isikutel võimalik tutvuda ERR-i asukohas ja internetis https://eurovision.tv/about/rules/.

12.3 ERR jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

12.4 Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on toodud reglemendi lisas nr 2.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: