Laulukonkursi "EESTI LAUL 2022" reglement

Eesti Laul 2024
Eesti Laul 2024 Autor/allikas: ERR

KINNITATUD
Eesti Rahvusringhäälingu
juhatuse 30.08.2021
otsusega nr 2.1

 


1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement (edaspidi - reglement) sätestab Eesti Rahvusringhäälingu poolt välja kuulutatava laulukonkursi "EESTI LAUL 2022" (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimub eelvoor, 4 (neli) veerandifinaali vahemikus 20.11.-11.12.2021, 2 (kaks) poolfinaali (03.02. ja 05.02.2022) ning finaal (12.02.2022).

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERRi kontaktid: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 7. korrus, tuba 7113; e-post: [email protected].

1.5 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt kehtestatud Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega "Rules of the 66th Eurovision Song Contest" ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks.

1.6 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad enda isikuandmete töötlemisega reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras.

1.7 Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad ERR-i territooriumil ja muudes konkursiga seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidama COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise eesmärgil Vabariigi Valitsuse õigusaktides, muudes õigusaktides ja ERR-is kehtestatud nõuetest ja piirangutest (s.h. tervisetõendi ja viirusetesti kontrollimine, jmt).


2. Konkursile pääsevad laulud

2.1       Konkursile esitatud võistluslaul (edaspidi - laul) peab olema laulu lõplik versioon. Laul peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1    laulu esituse kestus on kuni 3:00 (kolm) minutit;

2.1.2    laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;

2.1.3    laulu sõnad ega muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) enne, kui laul on konkursi veerandfinaalis ERR-i poolt üldsusele suunatud;

2.1.4    laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada konkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

2.2       Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele:

2.2.1    laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 isikut;

2.2.2    kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) ja autor(id) kui laulu üleandmisel;

2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 10.05.2006;

2.2.4 laulu esitajaks ei või olla isik, kes samal aastal esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele.


3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad osaleda autorid, autorite kollektiivid (edaspidi - autor, autorid), kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes (edaspidi - residendid) või mitteresidendid punktis 3.2. sätestatud erisusega. Kõik autorid peavad vajadusel tõendama oma autorlust.

3.2 Laulul ei tohi olla mitteresidendist autoreid arvuliselt rohkem, kui Eesti Vabariigi kodanikest ja/või residendist autoreid kokku. ERR-il on õigus teha käesolevas punktis sätestatu osas erandeid.

3.3 Laulu esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid.

3.4 Üks muusika ja/või sõnade autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 5 (viie) lauluga.

3.5 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 5 (viis) laulu.

3.6 Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu (osalustasu summas sisaldub käibemaks). Osalustasu suurus sõltub laulu esitamise tähtajast:
3.6.1    02.09 - 17.10.21 (kell 23:59) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 50€, võõrkeelse või mitmekeelse laulu osalustasu on 100€;
3.6.2    18.10 kell (00:00) – 20.10.21 (kell 12:00) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 100€, võõrkeelse või mitmekeelse laulu osalustasu on 200€.

3.7 Osalustasu tuleb tasuda ERR-i kontole pangalingi kaudu. Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja ning pealkiri. Kui autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata.

3.8 Osalustasu kasutatakse vajadusel konkursi võidulaulu osalemisega seotud kulude katteks 66. Eurovisiooni lauluvõistlusel, juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

3.9 Iga poolfinaali pääsenud laulu kollektiiv määrab enda seast ühe esindaja, kelle kaudu käib laulu kollektiivi suhtlus ERR-iga. Esindaja vastutab lauluga seonduvate küsimuste eest ning on kohustatud osalema lauluvõistlusega seotud koosolekutel.

4. Laulu esitamine konkursile

4.1 Laulu konkursile esitamise tähtaeg on 02.09.2021 – 20.10.2021 kell 12:00. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERR-i veebikeskkonda eestilaul.ee.

4.2       Konkursil osalemiseks tuleb koos iga lauluga esitada ja üleslaadida:

4.2.1    2 (kaks) WAV-formaadis fonogrammi:
4.2.1.1 fonogramm (full master);
4.2.1.2 instrumentaalfonogramm ilma (tausta)vokaalideta.
4.2.2    laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde);
4.2.3    laulu esitaja(te) lühibiograafia pdf-failina;
4.2.4    esitaja(te) promofotod (2-5 tk);
4.2.5    laulu lavashow visioon/selgitus pdf-failina.

4.3      Tingimused punktis 4.2.1. nimetatud fonogrammidele:
4.3.1    instrumentaalfonogrammil on lives lubatud kasutada taustavokaale (harmoonia hääli);
4.3.2    instrumentaalfonogrammil, millel on taustavokaalid, pole lubatud kasutada vokaaliefekte (va. reverb, delay);
4.3.3 instrumentaalfonogrammil pole lubatud kasutada Lead vokaali (soolo-/meloodiahäält) ja Lead Dub'e (soolo-/meloodiahääle dubleeringut);
4.3.4    mõlemad (Lead voc, Lead dub - soolohääl, dubleering) tuleb esitada elavas esituses (lives);
4.3.5    kui kasutatakse instrumentaalfonogrammil taustavokaale, siis võib neid ka elavas esituses (lives) dubleerida;
4.3.6    a cappella laul tuleb esitada elavas esituses (lives).

5. Eelvooru ja veerandfinaalide läbiviimine

5.1  Reglemendile vastavate laulude hulgast valib eelvooru žürii veerandfinaalidesse kokku kuni 40 (nelikümmend) laulu. Eelvooru žürii hindab laule pimesi (st neile pole teada laulude autorid ja esitajad). Eelvooru žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5.2 Veerandfinaalidesse valitakse võrdsel arvul eestikeelseid ja võõrkeelseid /mitmekeelseid laule.

5.3 ERR teavitab veerandfinaalidesse valitud laulude autoreid veerandfinaalidesse pääsemisest hiljemalt 27.10.2021. Nimetatud info on konfidentsiaalne kuni ERR-i poolt laulude nimede, autorite ja esitajate avalikustamiseni (ERR-i programmides, kodulehtedel, sotsiaalmeedia kontodel) ajavahemikus 15.11.-07.12.2021. Iga nädal avalikustatakse nende 10 (kümne) laulu nimed, autorid ja esitajad, kes antud nädalal veerandfinaalis võistlevad. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.4 Eelvoorust veerandfinaalidesse valitud laulud avalikustab ERR veerandfinaalides ajavahemikus 20.11.-11.12.2021. Igas veerandfinaalis võistleb muusikavideode põhjal 10 (kümme) laulu. Laulude esitamise järjekorra määrab ERR.

5.5 Veerandfinaali valitud lauludele tuleb laulu kollektiivil teha muusikavideo ning see ERR-ile üle anda hiljemalt 15.11.2021.

5.6  Veerandfinaalidest valitakse poolfinaalidesse 20 (kakskümmend) laulu: igast veerandfinaalist valitakse 5 (viis) laulu, millest 3 (kolm) laulu valivad televaatajad otse-saates telefonihääletuse teel ning 2 (kaks) laulu valib žürii.  

5.7 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse poolfinaalidesse pääsevad laulud välja üksnes žürii poolt hääletuse teel.

5.8       Laulude tutvustamine:
5.8.1 Alates punktis 4.2 nimetatud materjalide esitamisest ERR-ile on ERR-il õigus laule, nende esitusi, fonogramme, muusikavideoid ning muid materjale igal moel konkursi kontekstis kasutada (sh saadetes, konkursiga seotud promoüritustel ja kampaaniates). ERR-il on õigus sel eesmärgil anda all-litsentsi kolmandatele isikutele.

5.8.2 Peale laulude avalikustamist veerandfinaalides võivad autorid, esitajad ja kolmandad isikud laule üldsusele suunata ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata (va. kasutada andmiseks kolmandate isikute, nende kaupade ja/või teenuste reklaamiks), juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

5.9 Laule, mida ei valitud veerandfinaalidesse, ERR ei kasuta ning punktis 4.2 nimetatud materjalid kustutatakse.

6. Poolfinaalide ja finaali ettevalmistamine

6.1 Poolfinaalis võistleva laulu kollektiiv peab ERR-ile saatama laulu eraldi audio read (stemmid) hiljemalt 03.01.2022, mille tehnilised nõuded on kirjeldatud lisas nr 1.

6.2 Poolfinaalidesse ja finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 20.11.2021 - 13.02.2022 kättesaadavad esinemisteks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja konkursiga seotud promoüritustel ja -kampaaniates. Superfinalistidel on kohustus esineda aprillis-mais 2022 "Eesti Laulu" eriüritus(t)el. Täpse kuupäeva ja esinemiskoha otsustab ERR hiljemalt 08.03.2022.

6.3 Ajavahemikus 22.11.2021 kuni 13.02.2022 toimuvad esitajate ja autoritega poolfinaalide ja finaali koosolekud, postkaartide salvestused, proovid ja intervjuud jm järgmistel tingimustel:
6.3.1   laulu postkaardi salvestuse kuupäeva ja kellaaja määrab ERR;
6.3.2  laulu proovi toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;
6.3.3  laulu esitaja(d) ja autor(id) peavad olema samad kui punktides 4.2.1. ja 6.1 nimetatud fonogrammidel, v.a juhul, kui ERRiga on mõjuval põhjusel saavutatud teistsugune kokkulepe;
6.3.4 lõplik otsustusõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas on ERR-il;
6.3.5    punktis 3.9 nimetatud isik tagab esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovides ja otse-saadetes;

6.3.6    autorid ja esitajad või nende esindajad peavad osalema novembris-detsembris 2021 toimuvatel infokoosolekutel ja live-show koosolekutel.

6.4 Poolfinaalidesse valitud laulude lõplik lavashow kontseptsioon ja one-shot video tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 03.01.2022. Hilisem kontseptsiooni muutmine maksab 200€ (koos käibemaksuga). Muutmise loa andmise otsustab ERR. Konkursi võidulaulu lavashow jääb samaks ka Eurovisiooni lauluvõistlusel. Lavashow muutmine toimub ERR-i loal nind ERR ei ole kohustatud seda finantseerima.

6.5 Kui esitaja(te) osalemine laulu pool- või finaalkontsertidel on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR poolfinaalide või finaali laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel teha mööndusi (k.a. kasutada täisfonogrammi).


7. Hääletus ja paremusjärjestus poolfinaalides ja finaalis

7.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatakse laulud otse-eetris elavas esituses taustafonogrammi saatel.

7.2 Mõlemas poolfinaalis võistleb 10 (kümme) laulu. Mõlemast poolfinaalist valitakse finaali 5 (viis) laulu. Finaalis võistleb 10 (kümme) laulu.

7.3 Poolfinaalides ja finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

7.4 Poolfinaalidest finaali pääsevad laulud selgitatakse välja 03.02.2022 ja 05.02.2022 toimuvate otsesaadete käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus televaatajate telefonihääletuse teel. Kui ERR nii otsustab, kasutatakse esimeses voorus tulemuse selgitamisel ka internetikeskkondade kasutajastatistikat.

7.5 Finaali võidulaul, mis esindab Eestit 66. Eurovisiooni lauluvõistlusel, valitakse välja 12.02.2022 toimuva otsesaate käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus (superfinaalis) televaatajate telefonihääletuse teel.

7.6 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse poolfinaalidest finaali pääsevad laulud või finaali võidulaul välja üksnes žürii poolt hääletuse teel.


8. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

8.1 Poolfinaalidesse valitud laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 20.11.2021 - 20.01.2022 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused seoses laulude osalemisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega. Lepingus sätestatakse ka laulude, nende esituste ja salvestistega seotud intellektuaalomandi õiguste kasutamine.

8.2 Lepingud sõlmitakse ERR-i ja iga autori (füüsilise isiku), iga esitaja (füüsilise isiku) või neid esindava isiku (vt p 9.3) vahel ning ERR-i ja fonogrammitootja vahel. Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon, saab ERR sõlmitava lepinguga autorilt, esitajalt ja fonogrammitootjalt õigused ulatuses, millises ERR ei saa neid kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepinguga.

9. Autori- ja esitajatasud

9.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatud laulude autoritele makstakse preemiat järgmiselt:
9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le – summas 3000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu autori(te)le – summas 2000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu autori(te)le – summas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.4 finaalis neljandale ja igale järgnevale kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta;

9.1.5 poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta.

9.2 Autoritasult peetakse kinni seaduses sätestatud maksud ja maksed ning autoritasu kantakse autori(te) pangakonto(de)le 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.3 Ühise autorluse korral on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks ERR-ile kirjaliku kokkuleppe esitamine autoritasu jagamise kohta või selle kajastamine autoreid esindava isiku ja ERR-i vahel sõlmitavas lepingus (p 8.1).

9.4       Kui autor osaleb konkursil füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu, on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks autoritasu kohta ERR-ile arve (ja ühise autorsuse korral ka punktis 9.3 nimetatud kokkuleppe) esitamine. Kui autor, kes osaleb konkursil FIE-na või äriühingu kaudu, on ka registreeritud käibemaksukohustuslane, lisandub autoritasule käibemaks. Arve tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 30.06.2022, hilisemaid arveid ERR ei aktsepteeri.

9.5 Esitajatele, kes esitasid laule poolfinaalides või finaalis, makstakse esitajatasu järgmiselt:
9.5.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;
9.5.4 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu solisti(de)le – 100 eurot igale esitajale iga laulu kohta;
9.5.5 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu taustaesitaja(te)le – 50 eurot igale esitajale iga laulu kohta.

9.6 Finaalis esitatud võidulaulu fonogrammitootjale makstakse tasu järgmiselt:
9.6.1 finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale - summas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing.

9.7 Esitajatasu ja fonogrammitootja tasu makstakse välja punktis 9.2 - 9.4. sätestatud tingimustel. Eesti Esitajate Liidu stipendiumite väljamaksmisel järgitakse stipendiumite maksmise alustes ja korras toodud tingimusi.

9.8 Tasu laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamise eest käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel sisaldub punktides 9.1, 9.5 ning 9.6 nimetatud tasus.

9.9 ERR ei hüvita autoritele ega esitajatele konkursil konkursil ja/või 66. Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (nt transpordi ja parkimisega seotud kulud), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 8.1. sõlmitavas lepingus ette nähtud juhtudel.


10. Võidulaulu kasutamine

10.1  Punktis 8.1 nimetatud lepingutes, mis sõlmitakse laulu autorite, esitajate ja fonogrammitootjaga sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas järgmised tingimused:

10.1.1 laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustus anda punktis 9 nimetatud tasu eest ERR-ile luba (all-litsentsi andmise õigusega) laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti vajadusel laulust singelplaadi tootmiseks;
10.1.2 ERR-i otusutsuõigus laulu lavalise esituse, sh stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide, lavastuse, heli ja režii osas Eurovisioon lauluvõistlusel;

10.1.3 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ette nähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused;

10.1.4 ERR-i õigus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i delegatsiooni koosseisus kuni 3 (kolme) nädala jooksul 66. Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajal selle poolfinaalis, kvalifitseerumise korral finaalis ning kaasnevatel üritustel;

10.1.5 võimalusel 1 (ühe) laulu autori, produtsendi või mõne kolmanda laulu loomisega seotud isiku, kelle isik on eelnevalt ERR-iga kooskõlastatud, osalemine ERR-i delegatsiooni liikmena Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis, kvalifitseerumise korral ka finaalis ja kaasnevatel üritustel;

10.1.6 ERR-i kohustus kanda punktides 10.1.4 ja 10.1.5 nimetatud isiku(te) Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;

10.1.7 ERR-i ja laulu autori(te), esitaja(te), fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks;

10.1.8 punktides 10.1.4 ja 10.1.5 nimetatud isikute kohustus Eurovisiooni lauluvõistluse toimumiskohas ja muudes sellega seotud ürituste/salvestuste paikades kinni pidada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise eesmärgil kehtestatud piirangutest (s.h. tervisetõendi ja viirusetesti kontrollimine, jmt).

11. Isikuandmete töötlemise tingimused

11.1     ERR kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid, mis on nimetatud reglemendi punktides 4 ja 6 või toodud punktis 8 nimetatud lepingutes ning vajadusel terviseandmeid (tervisetõend ja/või viirusetesti tulmus) mis on vajalikud reglemendi punktides 1.7 ja 10.1.8 nimetatud õigustloovate aktide ja eeskirjade täitmise tagamiseks.

11.2     Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil, võidulaulu puhul osalemiseks Eurovisiooni lauluvõistlusel, konkursil osalejatega sõlmitud lepingute täitmiseks, samuti konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalevate isikute tervise kaitseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt autoriõiguse seadusele,.

11.3     Isikuandmete töötlejaks on ERR, asukohaga F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn, tel 628 4100, e-post [email protected].

11.4     Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi ja isiku kujutis, samuti andmeid lühibiograafiast. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks, konkursil või Eurovisiooni lauluvõistlusel osalevate isikute tervise kaitseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest.

11.5     Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ERR-i käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta.

 
12. Lõppsätted

12.1     Konkurss loetakse välja kuulutatuks 02.09.2021, reglement konkursi tingimustega avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

12.2     Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite "Rules of the 66th Eurovision Song Contest" ja neile lisatud materjalidega ning laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitavate lepingute projektidega on puudutatud isikutel võimalik tutvuda ERR-i asukohas ja internetis https://eurovision.tv/about/rules/.

12.3     ERR jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

12.4     ERR-il on õigus arvata laul konkursil võistlevate laulude hulgast välja punktis 2.1.3. sätestatu rikkumise korral.

12.5     ERR-il on õigus arvata laul konkursil võistlevate laulude hulgast välja kui mõni lauluga seotud autor, esitaja või fonogrammitootja või nende esindaja rikub käesolevat reglementi või punktis 8.1 nimetatud lepingut.

12.6     Konkursil osalemisega seotud sündmuste ajakava on toodud reglemendi lisas nr 2.

 

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: