Laulukonkursi "EESTI LAUL 2021" reglement

KINNITATUD
Eesti Rahvusringhäälingu
juhatuse 31.08.2020
otsusega nr 1.1

 


1. Üldsätted

1.1 Käesolev reglement (edaspidi - reglement) sätestab Eesti Rahvusringhäälingu poolt välja kuulutatava laulukonkursi "EESTI LAUL 2021" (edaspidi – konkurss) tingimused ja läbiviimise korra.

1.2 Konkursil toimuvad eelvoor, kaks poolfinaali (18.02.2021 ja 20.02.2021) ning finaal (06.03.2021).

1.3 Konkursi läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused otsustab Eesti Rahvusringhääling (edaspidi ERR).

1.4 ERRi kontaktid: Faehlmanni 12, 15029 Tallinn; 7. korrus, tuba 7113; e-post: [email protected].

1.5 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad reglemendi tingimustega ning Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt kehtestatud Eurovisiooni lauluvõistluse reeglitega "Rules of the 65th Eurovision Song Contest" (p 12.2) ning kohustuvad neid täitma, samuti tegema ERR-iga koostööd konkursi läbiviimisel ja tagama ERR-ile kõik õigused, mis on vajalikud laulude, nende esituste ja salvestiste, samuti lauluga seotud promomaterjalide kasutamiseks.

1.6 Konkursil osalemisega nõustuvad konkursil osalejad enda isikuandmete töötlemisega reglemendi punktis 11 sätestatud ulatuses ja korras.


2. Konkursile pääsevad laulud

2.1 Konkursile esitatud võistluslaul (edaspidi - laul) peab olema lõplik laulu versioon ning master. Laul peab vastama järgmistele nõuetele:

2.1.1 laulu esituse kestus on kuni 3:00 (kolm) minutit;

2.1.2 laulul peavad olema originaalsed (algupärased) sõnad ja muusika;

2.1.3 laulu sõnad ega muusika ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avalikustatud (avaldatud või üldsusele suunatud) enne 07.12.2020. Eelvoorust poolfinaalidesse pääsenud laulud avalikustab ERR, kui ERR ei ole otsustanud teisiti;

2.1.4 laul ega selle esitus ei tohi olla vastuolus seaduse ja/või heade kommetega ega kahjustada konkursi ega Eurovisiooni lauluvõistluse mainet.

2.2 Laulu esitaja(d) ja esitus(ed) peavad vastama järgmistele nõuetele:

2.2.1 laulu esitamisel ei tohi laval viibida enam kui 6 isikut;

2.2.2 kõikides voorudes peavad laulul olema sama(d) solist(id) ja autor(id) kui eelvoorus;

2.2.3 ühegi esitaja sünniaeg ei tohi olla hilisem kui 15.05.2005;

2.2.4 laulu esitajaks ei või olla isik, kes samal aastal esitab mõne teise riigi laulu Eurovisiooni lauluvõistlusel või pretendeerib sellele.


3. Autorid ja esitajad

3.1 Konkursil võivad osaleda autorid, autorite kollektiivid (edaspidi - autor, autorid), kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid tulumaksuseaduse mõistes (edaspidi - residendid) või mitteresidendid punktis 3.2. sätestatud erisusega. Kõik autorid peavad vajadusel tõendama oma autorlust.

3.2 Mitteresidendist autorid võivad osaleda konkursil järgmistel tingimustel:

3.2.1 mitteresidendist autor võib olla üksnes ühisautoriks;

3.2.2 laulu muusika autorite seas võib olla ainult üks mitteresidendist autor;

3.2.3 laulu sõnade autorite seas võib olla ainult üks mitteresidendist autor;

3.2.4 laulul ei või olla rohkem kui 2 (kaks) mitteresidendist ühisautorit;

3.2.5 laulu muusika autorite seas peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanik või resident;

3.2.6 laulu sõnade autorite seas peab olema vähemalt üks Eesti Vabariigi kodanik või resident.

3.3 Laulu esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid.

3.4 Üks muusika ja/või sõnade autor või autorite kollektiiv võib osaleda konkursil kuni 5 (viie) lauluga.

3.5 Üks esitaja või esitajate kollektiiv võib esitada konkursil kuni 5 (viis) laulu.

3.6 Konkursil osalemiseks tuleb tasuda osalustasu (osalustasu summas sisaldub käibemaks). Osalustasu suurus sõltub laulu esitamise tähtajast:

3.6.1 01.09 - 31.10.20 (kell 11:59) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 25€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 75€;

3.6.2 31.10 kell (12:00) – 06.11.20 (kell 12:00) esitatud eestikeelse laulu osalustasu on 50€, võõrkeelse ja mitmekeelse laulu osalustasu on 150€.

3.7 Osalustasu tuleb tasuda ERR-i kontole pangalingi kaudu. Maksekorraldusele tuleb märkida laulu esitaja ning pealkiri. Kui autor(id) või esitaja(d) esitab konkursile enam kui ühe laulu, tuleb iga laulu eest osalustasu eraldi tasuda. Osalustasu ei tagastata.

3.8 Osalustasu kasutatakse vajadusel "Eesti Laul 2021" võitja osalemisega seotud kulude katteks 65. Eurovisiooni lauluvõistlusel, juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

3.9 Iga poolfinaali pääsenud laulu kollektiiv määrab enda seast ühe esindaja, kellega korraldaja suhtleb. Esindaja vastutab lauluga seonduvate küsimuste eest ning on kohustatud osalema lavashow koosolekul.

4. Laulu üleandmine

4.1 Laulu esitamise tähtaeg konkursile on 01.09.2020 – 06.11.2020 kell 12:00. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERRi veebikeskkonda eestilaul.ee.

4.2 Konkursil osalemiseks tuleb koos iga lauluga esitada ja üleslaadida:

4.2.1 kuni 3 (kolm) WAV-formaadis fonogrammi:

4.2.1.1 fonogramm (full master);

4.2.1.2 instrumentaalfonogramm ilma taustavokaalideta;

4.2.1.3 kui kasutatakse taustavokaale, siis instrumentaalfonogramm koos taustavokaalidega.

4.2.2 laulu sõnad (kui sõnad ei ole eestikeelsed, siis ka nende tõlge eesti keelde);

4.2.3 laulu esitaja(te) lühibiograafia pdf-failina, millest selguks esitaja(te) varasem laval ning televisioonis esinemise kogemus;

4.2.4 esitaja(te) promofotod (2-5 tk). Soovi korral lisada ka videofail solisti(de) varasemast live-esinemisest (kuni 3 min).

4.2.5 laulu lavashow visioon/selgitus pdf-failina.


4.3 Tingimused punktis 4.2.1. nimetatud fonogrammidele:

4.3.1 instrumentaalfonogrammil on lubatud kasutada taustavokaale (harmoonia hääli);

4.3.2 instrumentaalfonogrammil, millel on taustavokaalid, pole lubatud kasutada vokaaliefekte (va. reverb, delay);

4.3.3 instrumentaalfonogrammil pole lubatud kasutada Lead vokaali (soolo-/meloodiahäält) ja Lead Dub'e (soolo-/meloodiahääle dubleeringut) ega soolo-/meloodiahäält oktaavis;

4.3.4 mõlemad (Lead voc, Lead dub - soolohääl, dubleering ja oktaav) tuleb esitada elavas esituses (lives);

4.3.5 kui kasutatakse instrumentaalfonogrammil taustavokaale, siis võib neid ka elavas esituses (lives) dubleerida;

4.3.6 a cappella laul tuleb esitada elavas esituses (lives).


4.4 Laulude autoreid ja esitajaid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.


5. Eelvoor

5.1 Reglemendile vastavate laulude hulgast valib eelvooru žürii poolfinaalidesse kokku kuni 24 laulu. Eelvooru žürii hindab laule pimesi (st neile pole teada laulude autorid ja esitajad). Eelvooru žürii liikmete isikuid ei avalikustata enne eelvooru tulemuste teatavakstegemist.

5.2 Seoses 2020. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse ärajäämisega on 1 (üks) konkursi poolfinaalikoht reserveeritud "Eesti Laul 2020" võidulaulu autorite (või vastavalt nendevahelisele kokkuleppele ühe neist) poolt konkursile esitatud laulule, kui laul vastab reglemendi nõuetele.

5.3 Eelvooru žürii valib lisaks poolfinaalidesse pääsevatele lauludele kaks (2) nö varulaulu: seda juhtudeks, kui mõni poolfinaalidesse valitud laul ei vasta reglemendile või on vaja muul põhjusel asendada.

5.4 Poolfinaalidesse pääsevate laulude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse (ERR-i programmides, kodulehtedel, sotsiaalmeedia kontodel) hiljemalt 12.11.2020. Lauludele antud punkte ja laulude paremusjärjestust ei avalikustata.

5.5 Poolfinaalidesse valitud laulude esmaesitlus toimub hiljemalt 05.12.2020, kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

5.6 Poolfinaalidesse valitud lauludele tuleb laulu kollektiivil teha muusikavideo ning see üle anda ERR-le hiljemalt 26.11.2020.

5.7 Laule, mida ei valitud poolfinaalidesse, ERR ei kasuta ning punktis 4.2 nimetatud materjalid kustutatakse.


6. Poolfinaalid ja finaal

6.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatakse laulud otse-eetris elavas esituses taustafonogrammi saatel. Taustafonogramm peab vastama punktis 4.3 toodud tingimustele. Taustafonogramm peab olema ERR-i serverisse üleslaaditud hiljemalt 06.11.2020 kell 12:00. Hilisem fonogrammi muutmine maksab 150€ (koos käibemaksuga). Fonogrammi muutmise loa andmise otsustab ERR.

6.2 Tähtajad:

6.2.1 Poolfinaalidesse ja finaali pääsenud laulude autorid ja esitajad peavad olema ajavahemikul 13.11.2020 - 07.03.2021 kättesaadavad esinemisteks erinevates ERR-i saadetes, proovides ja konkursiga seotud promoüritustel ja -kampaaniates. Superfinalistidel on kohustus esineda aprillis-mais 2021 "Eesti Laulu" eriüritus(t)el. Täpse kuupäeva ja esinemiskoha otsustab ERR hiljemalt 14.03.2021;

6.2.2 Ajavahemikus 13.11.2020 kuni 07.03.2021 toimuvad esitajate ja autoritega poolfinaalide ja finaali koosolekud, postkaartide salvestused, proovid ja intervjuud jm järgmistel tingimustel:

6.2.2.1 laulu postkaardi salvestuse kuupäeva ja kellaaja määrab ERR;

6.2.2.2 laulu proovi toimumise päeva, kellaaja ja pikkuse määrab ERR;

6.2.2.3 laulu esitaja(d) ja autor(id) peavad olema samad kui punktides 4.2.1. ja 6.1 nimetatud fonogrammidel, v.a juhul, kui ERRiga on mõjuval põhjusel saavutatud teistsugune kokkulepe;

6.2.2.4 lavakujunduse ja rekvisiitide valikul on otsustav sõna ERR-il;

6.2.2.5 esitajate stiliseerimise vajaduse otsustamisel ning esinemiskostüümide, soengute ja lavalise liikumise valikul on otsustav sõna ERR-il;

6.2.2.6 laulude autorid tagavad esitajate osalemise ERR-i poolt antud kuupäevadel kõikidel konkursi proovides ja otse-saadetes;

6.2.2.7 esitajad ja autorid või nende esindajad peavad osalema 13.11.2020 toimuval infokoosolekul ja vastavalt ajakavale 07.12.-09.12.2020 toimuval live-show koosolekul;

6.2.2.8 laulu lõplik lavashow kontseptsioon ja one-shot video tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 30.12.2020. Hilisem kontseptsiooni muutmine maksab 150€ (koos käibemaksuga). Muutmise loa andmise otsustab ERR.

6.2.2.9 Konkursi võidulaulu lavashow jääb samaks ka Eurovisiooni lauluvõistlusel.

6.3 Kui esitaja(te) osalemine laulu pool- või finaalkontsertidel on takistatud ajutise mõjuga vääramatu jõu tõttu, kuid ERR-il on piisavalt alust arvata, et see ei takista esitaja osalemist Eurovisiooni lauluvõistlusel ega sellel osalemise ettevalmistusi, võib ERR poolfinaalide või finaali laulu autori(te) kirjaliku taotluse alusel teha mööndusi (k.a. kasutada täisfonogrammi).


6.4 Laulude tutvustamine:

6.4.1 Alates punktis 4.2 nimetatud materjalide esitamisest ERR-ile kuni konkursi lõpuni, on ERR-il õigus laule, esitusi, fonogramme, muusikavideoid ning muid materjale igal moel konkursi kontekstis kasutada (sh konkursiga seotud promoüritustel ja kampaaniates). ERR-il on õigus sel eesmärgil anda all-litsentsi kolmandatele isikutele.

6.4.2 Alates 07.12.2020 võivad autorid ja esitajad laule üldsusele suunata ja igal viisil laulude tuntuse saavutamisele kaasa aidata (va. kasutada andmiseks kolmandate isikute, nende kaupade ja/või teenuste reklaamiks), juhul kui ERR ei ole otsustanud teisiti.

6.4.3 Reglemendi punkti 2.1.3. rikkumise korral on ERR-il õigus arvata laul poolfinaalide või finaali laulude hulgast välja ja/või nõuda laulu autor(te)lt leppetrahvi summas kuni 2000 (kaks tuhat) eurot.


7. Lepingute sõlmimine ja nendest tulenevad nõuded

7.1 Poolfinaalidesse pääsenud laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitakse ajavahemikus 15.11. - 07.12.2020 kirjalikud lepingud, milles sätestatakse poolte õigused ning kohustused seoses laulude osalemisega konkursil ja võimaliku Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemisega. Lepingus sätestatakse ka laulude, nende esituste ja salvestistega seotud intellektuaalomandi õiguste kasutamine.

7.2 Lepingud sõlmitakse ERR-i ja iga autori (füüsilise isiku), iga esitaja (füüsilise isiku) või neid esindava isiku (vt p 9.4) vahel ning ERR-i ja fonogrammitootja vahel. Kui autori, esitaja või fonogrammitootja õigusi teostab kollektiivse esindamise organisatsioon, saab ERR sõlmitava lepinguga autorilt, esitajalt ja fonogrammitootjalt õigused ulatuses, millises ERR ei saa neid kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud lepinguga.

7.3 ERR-il on õigus arvata laul poolfinaalide või finaali laulude hulgast välja, kui laulu autor(id) või esitaja(d) või tema esindaja rikub käesolevat reglementi või sõlmitavat lepingut, sealhulgas juhul, kui laulu mõne autori, esitaja, fonogrammitootja või tema esindajaga pole eelnimetatud lepingut sõlmitud ja lepingu sõlmimiseks määratud tähtaeg on möödunud.


8. Hääletus ja paremusjärjestus

8.1 Mõlemas poolfinaalis pannakse hääletusele kuni 12 laulu. Mõlemast poolfinaalist pääsevad finaali kuni 6 laulu. Finaalis osaleb kokku kuni 12 laulu.

8.2 Poolfinaalides ja finaalis esitatavate laulude järjekorra määrab ERR.

8.3 Poolfinaalidest finaali pääsevad laulud selgitatakse välja 18.02.2021 ja 20.02.2021 toimuvate otsesaadete käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus televaatajate telefonihääletuse teel. Kui ERR nii otsustab, kasutatakse esimeses voorus tulemuse selgitamisel ka internetikeskkondade kasutajastatistikat.

8.4 Finaali võidulaul, mis esindab Eestit 65. Eurovisiooni lauluvõistlusel, valitakse välja 06.03.2021 toimuva "EESTI LAUL 2021" otsesaate käigus kahes voorus: esimeses voorus žürii hääletuse ja televaatajate telefonihääletuse teel, teises voorus (superfinaalis) televaatajate telefonihääletuse teel.

8.5 Juhul, kui telefonihääletus tehnilistel vm põhjustel nurjub, siis selgitatakse poolfinaalidest finaali pääsevad laulud või finaali võidulaul välja üksnes žürii poolt hääletuse teel.


9. Autori- ja esitajatasud

9.1 Poolfinaalides ja finaalis esitatud laulude autoritele makstakse autoritasu järgmiselt:
9.1.1 finaalis esikohale tulnud laulu autori(te)le – summas 3000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu autori(te)le – summas 2000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu autori(te)le – summas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Autorite Ühing;

9.1.4 finaalis neljandale ja igale järgnevale kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta;

9.1.5 poolfinaalides mistahes kohale tulnud laulu autori(te)le – 500 eurot laulu kohta.

9.2 Autoritasult peetakse kinni seaduses sätestatud maksud ja maksed ning autoritasu kantakse autori(te) pangakonto(de)le 30 päeva jooksul pärast finaali.

9.3 Ühise autorluse korral on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks ERR-ile kirjaliku kokkuleppe esitamine autoritasu jagamise kohta või selle kajastamine autoreid esindava isiku ja ERR-i vahel sõlmitavas lepingus (p 7.1).

9.4 Kui autor osaleb konkursil füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu, on autoritasu väljamaksmise lisatingimuseks autoritasu kohta ERR-ile arve (ja ühise autorsuse korral ka punktis 9.3 nimetatud kokkuleppe) esitamine. Kui autor, kes osaleb konkursil FIE-na või äriühingu kaudu, on ka registreeritud käibemaksukohustuslane, lisandub autoritasule käibemaks. Arve tuleb ERR-ile esitada hiljemalt 30.06.2021, hilisemaid arveid ERR ei aktsepteeri.

9.5 Esitajatele, kes esitasid laule poolfinaalides või finaalis, makstakse esitajatasu järgmiselt:
9.5.1 finaalis esikohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.5.2 finaalis teisele kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.5.3 finaalis kolmandale kohale tulnud laulu esitaja(te)le – stipendium kogusummas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Esitajate Liit;

9.5.4 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu solisti(de)le – 100 eurot igale esitajale iga laulu kohta;

9.5.5 poolfinaalides mistahes kohale või finaalis mistahes kohale tulnud laulu taustaesitaja(te)le – 50 eurot igale esitajale iga laulu kohta.

9.6 Finaalis esitatud võidulaulu fonogrammitootjale makstakse tasu järgmiselt:
9.6.1 finaalis esikohale tulnud laulu fonogrammitootjale - summas 1000 eurot, mille maksab välja Eesti Fonogrammitootjate Ühing.

9.7 Esitajatasu ja fonogrammitootja tasu makstakse välja punktis 9.2 - 9.4. sätestatud tingimustel. Eesti Esitajate Liidu stipendiumite väljamaksmisel järgitakse stipendiumite maksmise alustes ja korras toodud tingimusi.

9.8 Tasu laulude, nende esituste ja salvestiste kasutamise eest käesolevas reglemendis nimetatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel sisaldub punktides 9.1, 9.5 ning 9.6 nimetatud tasus.

9.9 ERR ei hüvita autoritele ega esitajatele konkursil konkursil ja/või 65. Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tõttu tehtud kulutusi (nt transpordi ja parkimisega seotud kulud), välja arvatud käesolevas reglemendis või punkti 7.1. sõlmitavas lepingus ette nähtud juhtudel.


10. Võidulaulu kasutamine

10.1 Punktis 7.1 nimetatud lepingutes, mis sõlmitakse laulu autorite, esitajate ja fonogrammitootjaga sätestatakse juhuks, kui laul tuleb finaalis paremusjärjestuses esikohale, muuhulgas järgmised tingimused:

10.1.1 laulu autori(te), esitaja(te) ja fonogrammitootja kohustus anda punktis 9 nimetatud tasu eest ERR-ile luba (all-litsentsi andmise õigusega) laulu, selle esituste ja salvestiste kasutamiseks Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ja reglemendis sätestatud eesmärkidel, viisidel ja tähtaegadel, samuti vajadusel laulust singelplaadi tootmiseks;
10.1.2 ERR-i lõplik sõna Eurovisiooni lauluvõistluse lavalise numbri osas, sealhulgas stilistika, koreograafia, dekoratsioonide, visuaalide ja lavastuse osas;

10.1.3 ERR-i õigus otsustada Eurovisiooni lauluvõistluse reeglites ette nähtud salvestiste tootmisega seotud küsimused;

10.1.4 ERR-i õigus saata ja esitaja(te) kohustus osaleda ERR-i delegatsiooni koosseisus kuni 3 (kolme) nädala jooksul 65. Eurovisiooni lauluvõistluse toimumise ajal selle poolfinaalis, kvalifitseerumise korral finaalis ning kaasnevatel üritustel;

10.1.5 Vajadusel ja võimalusel ühe laulu autori, produtsendi või mõne kolmanda laulu loomisega seotud isiku, kelle isik on eelnevalt ERR-iga kooskõlastatud, osalemine ERR-i delegatsiooni liikmena Eurovisiooni lauluvõistluse poolfinaalis, kvalifitseerumise korral ka finaalis ja kaasnevatel üritustel;

10.1.6 ERR-i kohustus kanda punktides 10.1.4 ja 10.1.5 nimetatud isiku(te) Eurovisiooni lauluvõistlusele saatmisega seotud kulutused tingimustel ning määrades, mis on sätestatud töölähetuste kohta;

10.1.7 ERR-i ja laulu autori(te), esitaja(te), fonogrammitootja, produtsendi jt kohustus teha vastastikku koostööd Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemise tingimuste täitmiseks ja sellel parimate tulemuste saavutamiseks.


11. Isikuandmete töötlemise tingimused

11.1 ERR kogub ja töötleb isikuandmetena füüsilisest isikust autorite, esitajate ja fonogrammitootjate isikuandmeid, mis on nimetatud reglemendi punktides 4 ja 6 või toodud punktis 7 nimetatud lepingutes.

11.2 Isikuandmete töötlemine on vajalik laulu osalemiseks konkursil, võidulaulu puhul osalemiseks Eurovisiooni lauluvõistlusel, samuti konkursil osalejatega sõlmitud lepingute täitmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärk on ka tagada autorite teoste, esitajate esituste ja fonogrammide õiguspärane kasutamine ning nende õiguste igakülgne kaitse vastavalt autoriõiguse seadusele.

11.3 Isikuandmete töötlejaks on ERR, asukohaga F. R. Kreutzwaldi 14, Tallinn, tel 628 4100, e-post [email protected]

11.4 Kogutavatest isikuandmetest avalikustatakse üldsusele isiku nimi ja isiku kujutis, samuti andmeid lühibiograafiast. Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui see on vajalik teoste ja esituse kasutamiseks ja/või autori ja esitaja õiguste kaitseks või kui vastav õigus või kohustus tuleneb seadusest.

11.5 Andmesubjektil on seoses isikuandmete töötlemisega õigus tutvuda ERR-i käsutuses olevate isikuandmetega andmesubjekti kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja keelata edaspidine andmetöötlus, v.a juhul, kui isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta.

 
12. Lõppsätted

 
12.1 Konkurss loetakse välja kuulutatuks 1.09.2020, reglement konkursi tingimustega tutvumiseks avalikustatakse ERR-i koduleheküljel.

12.2 Eurovisiooni lauluvõistluse reeglite "Rules of the 65th Eurovision Song Contest" ja neile lisatud materjalidega ning laulude autorite, esitajate ja fonogrammitootjatega sõlmitavate lepingute projektidega on puudutatud isikutel võimalik tutvuda ERR-i asukohas ja internetis https://eurovision.tv/about/rules/.

12.3 ERR jätab endale õiguse teha reglemendis muudatusi. Muudatused avalikustatakse viivitamatult ERR-i koduleheküljel.

 

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: